Kim hạt thóc 5x 4 ly màu EF độ sạch VVS

Thông số đá chi tiết:

THÔNG TIN LIÊN HỆ