Kim chữ nhật cạnh chiều dài 2 ly màu EF, độ sạch VVS