Kim cương chữ nhật cạnh chiều dài 2.5 ly màu EF, độ sach VVS