Kim hạt thóc 3.5 x 2.0 ly màu EF độ sạch VVS

Thông số đá chi tiết:

THÔNG TIN LIÊN HỆ