Kim chữ nhật cạnh chiều dài 3 ly màu EF, độ sạch VVS