Kim vuông 3.0-3.6 màu EF độ sạch VS, kim cương tự nhiên