Kim chữ nhật cạnh chiều dài 3.5 ly màu EF, độ sạch VVS