Kim vuông 1.9- 2.6 màu EF độ sạch VVS, kim cương tự nhiên