Kim vuông 1.3-1.8 ly màu EF độ sạch VS, kim cương tự nhiên