Kim hạt thóc 4 x 2.0 ly màu EF độ sạch VVS

Thông số đá chi tiết:

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ