Kim hạt thóc 4.5 x 2.5 ly màu EF độ sạch VVS

Thông số đá chi tiết:

THÔNG TIN LIÊN HỆ