Kim hạt thóc 3.8 x 1.5 ly màu EF độ sạch VVS

Thông số đá chi tiết:

THÔNG TIN LIÊN HỆ