Kim vuông 3.0-3.6 màu EF độ sạch VVS, kim cương tự nhiên